Augustis algavas koolituste sarjas õpitakse näiteks iseseisvalt arvutit ja elektronposti kasutama, internetist infot otsima, dokumente ja tabeleid looma ning ID-kaarti ja digiallkirjastamist kasutama. 

EL Struktuurifondidest rahastatavad koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Lisainfo:

www.digiabc.ee
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus (NUTIKAS) on mõeldud ettevõtetele tootearendusprojektide ja rakendusuuringute ellu viimiseks koostöös teadusasutustega. 
Taotleda saavad kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted.
Toetuse summa: 20 000- 2 miljonit eurot, omafinantseering sõltub ettevõtte suurusest.
Taotlusvooru aeg: 23.01.2017-20.12.2017.

Toetusi saab kasutada :
• Toetuse summast vähemalt 80% teadusasutuselt rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks.
• Toetuse summast kuni 20% taotleja ja partneri projektiga seotud kulude katteks, sh.:
– vahendite ja seadmete kulud,
– muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud (nt materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud),
– töötajate personalikulud.

Taotlusi menetleb Eesti Teadusagentuur ja lisainfot leiab siit:

http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/03/NUTIKAS_voldik_2017.pdf
ERTL kontor asub alates 1. juulist Talleksi Majas, Mustamäe tee 4 (parem tiib).

Muud kontaktandmed ei muutu.

1. Informatsiooni ja statistika vahendamine valdkonnas toimuva kohta.
2. Kutse- ja kutsekõrghariduse arengu mõjutamine: kutseeksamite korral-damine, kutsestandardite loomine, õppeprogrammide uuendamine, koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga riikliku kutseõppe erialade ja finant-seerimise osas.
3. Koostöö Välisministeeriumi ja Eesti saatkondadega uute potentsiaalsete klientide leidmiseks liikmesettevõtetele. Lisaks Euroopa Liidu väliskau-banduspoliitika seire.
4. ERTL korraldab kaks korda aastas liikmesettevõtete juhtide kokku-saamisi ja seminare.
5. Liit on keskpunktiks liikmete vahelise informatsiooni liikumisel (tellimused, materjalid, seadmed, personali vajadus jne).
6. Eesti ja Euroopa Liidu seadusloome mõjutamine ettevõtjatele kasulikus suunas koos teiste majandusharude liitude ja Eesti Tööandjate Keskliiduga.
7. ERTL arendab suhteid rõiva- ja tekstiilitööstuse liitudega riikides, kus on meie tööstuste majandushuvid.
Liikmelisus annab võimaluse oma arvamus kuuldavaks teha ja riigi otsuseid mõjutada!