(I osa) UNCTAD/GATT Rahvusvaheline kaubanduskeskus. 130 lk.

Hind: 22,40 eurot ERTL liikmetele; 44,70 eurot teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele.

SISUKORD
Lisade loetelu
Tabelite loetelu
Kasutatud lühendid ja terminid
Lõnga jämedussüsteemid ja teisendustabel
Eessõna
I peatükk
Ülevaade
Taust
Käsitlusala
Peatükkide lühikokkuvõtted
II peatükk
Tehnilised eeskirjad ja standardid
Sissejuhatus
Riiklik tasand
• Suurbritannia
• Saksamaa
Regionaalne tasand
• Lääne-Euroopa
• Põhja-Ameerika
Rahvusvaheline tasand: Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon (ISO)
III peatükk
Tervise- ja ohutusaspektide tehnilised eeskirjad
Sissejuhatus
Ehitises kasutatavad tekstiilmaterjalid
Kodutekstiil
Rõivatooted
Kolmandatest riikidest imporditud kaubad
IV peatükk
Keskkonna-alased tehnilised eeskirjad ja standardid
Sissejuhatus
Öko-märgistus
• Euroopa Liit
• Riiklikud ja mitteriiklikud märgistusskeemid
• Ameerika Ühendriigid
Öko-audit
• Suhted Euroopa Ühenduse öko-märgistuse ning öko-juhtimise ja auditeerimisskeemide vahel
Jäätmete ohje ja taaskasutamine
• Pakend ja pakendijäätmed
• Muud küsimused
V peatükk
Kvaliteediohje ning tekstiili ja tekstiiltoodete tehnilised nõuded
Sissejuhatus
Lõng
Riie
• Tarnija auditeerimine
Kodutekstiil
• Voodipesu
• Käterätikud
Rõivad
VI peatükk
Ülevaade tekstiili- ja rõivatööstust mõjustavatest rahvusvahelistest ja regionaalsetest lepingutest
Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voor
Rahvusvahelise tekstiilikaubanduse lepe (Multifibre lepe)
Euroopa Ühisturg
• Regionaalsete erinevuste kõrvaldamine
• Euroopa limiidisüsteemi rakendamine
• Üleminekuliste kaitseabinõuded mehhanismi rakendamine
• Artikkel 115
Euroopa Majandusruum
Põhja-Ameerika vabakaubandusleping (NAFTA)
• NAFTA päritolureeglid
• NAFTA lisalepingud
VII peatükk
Järelmärkused
Arengumaade turuohud ja võimalused
Muud küsimused

Lisade loetelu
I. A. Tekstiili, tekstiilimasinate ja rõivaste kohta kehtivate rahvusvaheliste standardite valikloetelu
I. B. Euroopa Liidu standardimisinstitutsioonid ning Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni liikmesorganid
V. Uruguay vooru lõppakt: tekstiili- ja rõivaleping

Tabelite loetelu
1. Saksamaal ja Indias toodetud puuvillase lõnga tootmisskeemide võrdlus
2. Valikuliste riikide/piirkondade rõivasektori tööjõukulude võrdlus, suvi 1993
3. Euroopa Liidu öko-märgistusskeemi aluseks välja pakutud ning muudes öko-märgistusskeemides kasutatavad kriteeriumid
4. Puuvillase kraaslõnga spetsifikatsioonid
5. Sudaani päritoluga pikakiulisest puuvillast kammlõnga spetsifikatsioonid
6. Riidevigade klassifitseerimissüsteem
7. Toorriie. Veahinded pallides